Siann Huntley and Andrew Beckingham – of Leonard Curtis Business Rescue & Recovery Cardiff – have been approached to assist with the proposed Liquidation of Gwesty Cymru Cyf, in Aberystwyth.

The company operates Gwesty Cymru – an award-winning 5 Star Restaurant with Rooms located on Marine Terrace, on the seafront in the town.

After reviewing the company’s options – in light of the severe impact of COVID-19 on the leisure and tourism industry during peak season – the Directors had to make the painful decision to permanently close the business and appoint Liquidators.

Huw and Beth Roberts said: “Having dedicated the last 15 years of our lives to realise our vision of Gwesty Cymru – we are heartbroken that it has come to this.

“We have always been dependent on spring and summer trade to sustain the business through the winter months. Half of our annual turnover has been lost between April and July alone. The essential social distancing measures required to reopen limits our small restaurant and halves our capacity. Our future room occupancy has also been significantly reduced. 

“We have exhausted all possible scenarios in an attempt to ensure that the business survived, recovered and traded profitably again.  

“The combination of lost income, reduced future turnover and considerable outstanding debts on top of ongoing costs, make it impossible for the business to operate in a profitable manner.

“We would like to thank our customers and regular guests for their unwavering support over the years. Our thoughts and concerns are now with our staff and their families at this extremely difficult time.”

Siann Huntley, of Leonard Curtis, said: “Unfortunately, having rigorously assessed its finances – and in light of the ongoing COVID-19 guidelines – it has proved impossible to re-open the hotel.

“Following collective and detailed analysis of the Company’s financial forecasts – and having considered all possible options both in respect of financial restructuring as well as considering the ability to remodel operations on a practical basis – it has become apparent that there is no viable or sustainable option available to the company following recent unprecedented events.

“As such and with deep regret, all 20 employees have been made redundant with immediate effect. 

We appreciate that this is very disappointing news for guests and staff at what is already an unsettling time.  We are working to ensure that those employees impacted by redundancy receive the best possible support.”

Leonard Curtis Business Rescue & Recovery is part of the Leonard Curtis Business Solutions Group.


GWESTY CYMRu CYF. – Diddymiad arfaethedig

Gofynnwyd i Siann Huntley ac Andrew Beckingham – o Leonard Curtis Business Rescue & Recovery Cardiff – gynorthwyo gyda diddymiad arfaethedig  Gwesty Cymru Cyf. yn Aberystwyth.

Mae’r cwmni’n rhedeg  Gwesty Cymru – Gwesty a Bwyty 5 Seren  sydd wedi’i leoli ar lan y môr yn y dref.

Wedi ystyried opsiynau’r cwmni – yng ngoleuni ergyd lem Covid-19 ar y diwydiant hamdden a   thwristiaeth, a’r tymor yn ei anterth – gwnaeth y Cyfarwyddwyr y penderfyniad anodd a phoenus o gau’r busnes yn barhaol a phenodi cwmni i’w ddiddymu.

Dywedodd Huw a Beth Roberts: “Wedi ymroi am 15 mlynedd o’n bywydau i wireddu’n gweledigaeth o greu ‘Gwesty Cymru’, mae’n dorcalon i ni ei bod wedi dod i hyn.  

“Yr ydym bob amser wedi dibynnu ar brysurdeb y gwanwyn a’r haf i gynnal y busnes drwy fisoedd y gaeaf. Collwyd hanner ein trosiant blynyddol rhwng Ebrill a Gorffennaf yn unig.  Mae’r mesurau pellhau cymdeithasol angenrheidiol ar gyfer ailagor yn cyfyngu ar ein bwyty bychan ac yn haneru’r lle a fyddai gennym ar gael.  Yn ogystal â hyn, mae yna  leihad sylweddol wedi bod yn y galw am gael aros yn ein hystafelloedd yn y dyfodol.

“Yr ydym wedi troi pob carreg mewn ymdrech i sicrhau bod y busnes yn goroesi  ac yn masnachu’n broffidiol eto.

“Mae’r cyfuniad o incwm a gollwyd, lleihad yn y trosiant a fyddai i ddod yn y dyfodol, dyledion sylweddol i’w talu ar ben y costau cyfredol, yn ei gwneud hi’n amhosibl i’r busnes redeg mewn ffordd broffidiol.

“Carem ddiolch i’n cwsmeriaid a’n gwesteion ffyddlon am eu cefnogaeth ddi-syfl dros y blynyddoedd. Mae ein meddyliau a’n consỳrn nawr gyda’n staff a’u teuluoedd ar yr adeg hynod anodd hon.”

Meddai Siann Huntley o gwmni Leonard Curtis: “Yn anffodus, wedi asesu ei sefyllfa ariannol yn drwyadl ac yng ngoleuni canllawiau cyfredol Covid-19, cafwyd ei bod yn amhosibl i ailagor y gwesty. Yn dilyn gwneud dadansoddiad manwl a chyfunol o ragolygon cyllidol y Cwmni, ac wedi ystyried pob opsiwn posibl o ran ailstrwythuro cyllidol, yn ogystal ag ystyried o safbwynt ymarferol y gallu i ailfodelu’r ffordd o weithredu, daeth yn amlwg nad oes opsiwn dichonadwy na chynaliadwy ar gael i’r cwmni yn dilyn y digwyddiadau digyffelyb diweddar.

“O ganlyniad, y mae’n ddrwg iawn gennym ddweud fod yr 20 aelod o staff wedi gorfod cael eu diswyddo ar unwaith. Deallwn fod hynny’n newyddion siomedig iawn i’r gwesteion a’r staff ar adeg sydd eisoes wedi bod yn hynod gythryblus. Yr ydym yn gweithio i geisio sicrhau bod yr aelodau hynny o staff sydd wedi eu diswyddo yn derbyn y gefnogaeth orau posibl.” 

Mae Leonard Curtis Business Rescue & Recovery yn rhan o Leonard Curtis Business Solutions Group.

Back to updates

Get in touch to find out more